Voorwaarden

Alle rechten op beeldmateriaal van de site www.kiprecepten.nl liggen bij NEPLUVI. Wij stellen dit beeldmateriaal aan derden ter beschikking als service. Het gebruik van onze beelden is aan enkele voorwaarden verbonden. Als de gebruiker zich niet aan de door ons gestelde voorwaarden houdt, wordt het gebruiksrecht onmiddellijk ingetrokken.

 

NEPLUVI is niet gehouden een verzoek tot gebruik van beeldmateriaal uit de beeldbank te honoreren. Aan het gebruik van het beeldmateriaal stelt NEPLUVI aanvullende voorwaarden. Onder gebruik van het beeldmateriaal wordt verstaan die handeling of geheel van handelingen met betrekking tot het beeldmateriaal, waaronder in ieder geval het opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enig andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen alsmede het verveelvoudigen.

 

Het beeldmateriaal mag uitsluitend worden gebruikt wanneer dat in overeenstemming is met de doelstellingen van www.kiprecepten.nl, het door de gebruiker opgegeven doel en in de vorm en oplage waarvoor www.kiprecepten.nl toestemming heeft verleend. Past het gebruiksdoel niet binnen de doelstellingen van www.kiprecepten.nl, dan is www.kiprecepten.nl gerechtigd het gebruiksrecht per direct in te trekken. Het gebruiksrecht mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden aangewend. Geheel of gedeeltelijke overdracht van het gebruiksrecht of het verstrekken van sublicenties door de gebruiker aan een derde is niet toegestaan. Het beeldmateriaal dat www.kiprecepten.nl beschikbaar stelt mag niet worden gebruikt voor commerciële bedrijfsspecifieke activiteiten, zoals het afbeelden op verpakkingen, in huisstijlen en in (advertentie)campagnes, tenzij hiervoor specifieke schriftelijke afspraken zijn overeengekomen en vastgelegd.

 

Het beeldmateriaal mag slechts éénmaal worden gebruikt. Indien de gebruiker het beeldmateriaal opnieuw wenst te gebruiken, zal zij www.kiprecepten.nl wederom om toestemming moeten vragen.

 

Bij elke uiting dient de tekst ©Copyright Kiprecepten.nl te worden vermeld. De rechten op het beeldmateriaal zijn en blijven eigendom van www.kiprecepten.nl. Door www.kiprecepten.nl wordt aan de gebruiker enkel een beperkt gebruiksrecht verleend. Exclusief gebruiksrecht wordt niet verleend. Het is de gebruiker niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een wijze die www.kiprecepten.nl, de Nederlandse pluimveesector en/of de maker materiële of immateriële schade zou kunnen berokkenen. Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen in het beeldmateriaal aan te brengen.

 

www.kiprecepten.nl is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart www.kiprecepten.nl van alle aanspraken van derden ter zake van het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. Evenzo is www.kiprecepten.nl jegens de gebruiker nimmer aansprakelijk voor het, eerder dan wel later, gebruik van het beeldmateriaal door derden.

 

In geval van overtreding door de gebruiker van de voorwaarden geldt een door www.kiprecepten.nl onmiddellijk opeisbare boete van € 300,– en, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, van € 500,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van www.kiprecepten.nl om volledige schadevergoeding van de gebruiker te vorderen. Geschillen tussen www.kiprecepten.nl en de gebruiker inzake het gebruiksrecht worden beslecht door de bevoegde rechter naar Nederlands recht.